• miroslav.umlauf@quick.cz
  • +420 736 414 649

Reklamace

Reklamační řád

  1. Na zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta.
  2. Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které souvisí s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi.
  3. Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů písemně (e-mailem) informovat prodávajícího. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné rozdíly v množství či druhu, případné vady zboží, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují.
  4. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.
  5. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událosmti a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
  6. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka v co nejkratší době od obdržení reklamace o postupu vyřízení.
  7. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 7 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou na jeho uvedený email, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.
  8. Reklamace vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Veškeré náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží nese zákazník.

 

Obecně doporučujeme před samotnou reklamací konzultovat konkrétní případ emailem nebo telefonicky a teprve poté zvolit další postup.

Pokud se rozhodnete zboží reklamovat.Zboží zabalte ideálně do originálního obalu (vyloučíte tak možnost dodatečného poškození při přepravě od vás i k vám) a přikládejte kopii faktury - daňového dokladu, který jste obdrželi při zakoupení zboží a stručný popis reklamované vady zboží.

Balík označte nápisem REKLAMACE a zašlete jej na adresu:

Miroslav Umlauf

Mírová 622

687 62 Dolní Němčí

Czech Republic

Ukázky z fotogalerie