• miroslav.umlauf@quick.cz
  • +420 736 414 649

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obecné podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup obuvi a provedení opravy. Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (UMLAUFSHOES.CZ) a kupujícího (zákazník).

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1.Veškeré objednávky podané prostřednictvím E-mail,poštovní zásilkou či osobně jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s nákupním řádem, i reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
3. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí.4.Zboží bude odesláno po uhrazení ceny zboží převodem na bankovní účet,dobírkou či osobně dle vzájemné dohody.
5. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny.
7. Vyplněním objednávkového formuláře, dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle §53, odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží. Chce-li tak zákazník učinit, musí zaslat zboží zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání) neponičené, bez známek užívání nebo opotřebení v originálním neporušeném obalu a s kompletním obsahem. Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku převodem na účet.

Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Odstoupení od smlouvy bez udání důvodu (§ 53 odst. 7 občanského zákoníku) – je-li kupující spotřebitel a byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Tuto skutečnost je povinen spotřebitel sdělit vhodným způsobem, nejlépe e-mailem nebo písemně prodávajícímu, kde by měl uvést i způsob vrácení uhrazené ceny. Tuto cenu se provozovatel zavazuje vrátit do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy, předpokladem je však doručení zboží, které bylo předmětem smlouvy. Vrácené zboží musí být kompletní včetně veškerého příslušenství, nepoškozené, bez známek opotřebení a nejlépe v originálním nepoškozeném obalu.

Náklady na dopravu zboží hradí spotřebitel. Zboží zaslané na dobírku provozovatel nepřevezme.

Práva a povinnosti prodávajícího

1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v dohodnutém termínu a dodat jej na adresu kupujícího. V případě, že zboží nelze dodat vzhledem k jeho momentální nedostupnosti z časových ,technických či jiných důvodů, je prodávající povinen o tomto neprodleně informovat zákazníka.
2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při objednávce jsou důvěrné.
3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
5. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

Práva a povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
3. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14dnů od doručení.
4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel tohoto internetového obchodu se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne jakékoli třetí straně. Potřebné osobní údaje budou předány pouze dopravci (jméno, adresa, popř. telefon). Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.

Ukázky z fotogalerie